Ποιά σημεία θα πρέπει να προσέξουν όσοι ενδιαφέρονται για τα προγράμματα ενίσχυσης μέσω του ΕΣΠΑ; Εκτύπωση E-mail

Μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης προκήρυξης του προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις επόμενες προκηρύξεις του προγράμματος. Για την ευκολότερη υλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας και την αύξηση της βαθμολογίας αυτού θα πρέπει να προσεχθούν τα εξής:

  1. Το βιογραφικό του υποψηφίου (ή των μετόχων/ εταίρων της επιχείρησης). Αρκετοί φάκελοι καθυστερούν να υποβληθούν γιατί λείπει το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων. Δεν χρειάζεται να είναι λεπτομερέστατο, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προσωπικά στοιχεία, την εργασιακή εμπειρία (εργοδότες, θέση εργασίας και διάστημα εργασίας) και την επαγγελματική επιμόρφωση (σεμινάρια στα οποία χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης, πτυχία σχολών, μεταπτυχιακά κλπ). Η σημασία του βιογραφικού και των σεμιναρίων μπορεί να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το αν θα γίνει δεκτή η πρόταση ή όχι. Τα μόρια που δίνονται για εμπειρία, επιμόρφωση και τις σπουδές (εφόσον μπορούν να αποδειχθούν) είναι αρκετά για να κάνουν τη διαφορά όταν ακόμα και μισός βαθμός μπορεί να παίξει ρόλο. Αν δεν υπάρχει έτοιμο βιογραφικό, καταγράψτε τις σχετικές πληροφορίες σε ένα χαρτί και ο σύμβουλός σας θα φροντίσει να τους δώσει την κατάλληλη μορφή. Συγκεντρώστε τα αντίγραφα των πτυχίων σπουδών και των βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων

  2. Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι με βεβαίωση του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου εταιρικών ή προσωπικών καταθετικών λογαριασμών. Θα πρέπει να προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση τράπεζας που να καλύπτει κατ’ ελάχιστον το 14% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Αν τα ρευστά που βρίσκονται σε καταθετικά προϊόντα δεν επαρκούν, τότε θα πρέπει να προσκομίζονται τα έντυπα Ε9 απ’ όπου να προκύπτει η κατοχή ακίνητης περιουσίας (πέραν του ακινήτου που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση). Ο έλεγχος του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας, καλό είναι όμως οι βεβαιώσεις του εξαμηνιαίου υπολοίπου να έχουν ημερομηνία όσο το δυνατόν εγγύτερα στην ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου

  3. Το μισθωτήριο του χώρου που θα γίνει η επένδυση. Ισχύει μόνο στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επεμβάσεις στα κτιριακά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους υποψήφιους επενδυτές ώστε το μισθωτήριο του χώρου που θα γίνουν οι επεμβάσεις να είναι τουλάχιστον οκταετούς διάρκειας από την εκτιμώμενη ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου. Για διευκόλυνση των επενδυτών το μισθωτήριο μπορεί να κατατεθεί (υπό προϋποθέσεις) και μετά την κατάθεση της πρότασης. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κατατεθεί οκταετές μισθωτήριο πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, ειδάλλως οι κτιριακές δαπάνες δεν θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα

  4. Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην έκδοση άδειας λειτουργίας (π.χ. μεταποιητικές, υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνεργεία κλπ.) θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την άδειά τους, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται να έχουν άδεια λειτουργίας (π.χ. εμπορικές) θα πρέπει να προσκομίσουν το αποδεικτικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο

  5. Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού. Οι υποψήφιοι επενδυτές που απασχόλησαν προσωπικό κατά το τελευταίο έτος θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του εντύπου Ε7 (όχι μόνο την πρώτη σελίδα, αλλά και τον πίνακα όπου αναγράφονται αναλυτικά οι εργαζόμενοι και οι ημέρες που απασχολήθηκε ο καθένας τους). Εναλλακτικά μπορούν να προσκομίσουν θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας ή/και αναλυτικές καταστάσεις του ΙΚΑ