Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 Εκτύπωση E-mail

Σε μια εποχή όπου η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και πράσινης ανάπτυξης είναι συνεχώς αυξανόμενη, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν έμπρακτα ότι λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, με τη βοήθεια του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015. Με το συγκεκριμένο πρότυπο, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν ενέργειες που θα μειώσουν τις αρνητικές, για το περιβάλλον, συνέπειες από την λειτουργία τους και που θα προωθήσουν την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Έτσι επιτυγχάνουν την συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, προβάλλουν και ενισχύουν το εταιρικό προφίλ τους, αποδεικνύουν τις περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές και προσωπικό. Το ISO 14001:2015δεν θέτει συγκεκριμένα όρια περιβαλλοντικών επιδόσεων, έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμο από το σύνολο των επιχειρήσεων, καθιστώντας το συναφές και εύκολα συνδυαζόμενο με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.