Επιχειρηματικά σχέδια Εκτύπωση E-mail

Τα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) αποτελούν οικονομικοτεχνικές μελέτες όπου μέσω της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης μιας επιχείρησης γίνεται μια ανάλυση των οικονομικών της δεικτών και προτείνονται λύσεις και ενέργειες με στόχο την ανάπτυξή της. Στον όρο ανάπτυξη περιλαμβάνονται η βιωσιμότητα και το κόστος μιας επένδυσης, η βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης μέσω της μείωσης του κόστους λειτουργίας και της φύρας, η χάραξη στρατηγικής εισόδου σε νέες αγορές, η εξασφάλιση χρηματοδότησης μιας επένδυσης από δημόσια προγράμματα ή ιδιωτικούς φορείς κ.α. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου απλά αναζητείται η λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα μιας επιχείρησης (αποδοτικότητα, υψηλά κόστη, αδυναμία διαχείρισης δικτύου διανομής κλπ.), η εκμετάλλευση των λύσεων που προσφέρει ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορούν να έχουν τη μέγιστη αποδοτικότητα. Προγραμματίστε σε σωστές βάσεις τα επόμενα βήματα της επιχείρησής σας και δώστε λύσεις σε προβλήματα που περιορίζουν την κερδοφορία σας με τη βοήθεια ενός επιχειρηματικού σχεδίου.