Μελέτη και επίβλεψη έργου Εκτύπωση E-mail

Η τεχνική μελέτη και επίβλεψη του έργου αποτελούν ίσως τα σημαντικότερα σημεία της εφαρμογής του λειτουργικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Η τεχνική μελέτη ενός έργου βασίζεται στην εφαρμογή της κατάλληλης τεχνογνωσίας, τηρώντας τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι προηγούμενοι παράμετροι βασίζονται πάντα  σε αυστηρούς κανονισμούς και νομοθεσία βάσει των οποίων δεν επιτρέπονται ουσιαστικές παρεκλίσεις. Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης περιλαμβάνει τα κτιριακά, τις βοηθητικές υποδομές, τις Η/Μ εγκαταστάσεις, τα βοηθητικά δίκτυα, την διάθεση λυμμάτων, την πυροπροστασία κ.ά.

Η διοικητική επίβλεψη, αποτελεί την παρακολούθηση υλοποίησης της τεχνικής μελέτης με γνώμονα τα οικονομικά, ποιοτικά και χρονικά κριτήρια που έχει θέσει η Διοίκηση της επιχείρησης. Η καλύτερη δυνατή απόδοση της εφαρμογής μιας μελέτης απαιτεί την ορθή αξιολόγηση των επιμέρους συνεργατών και των αντίστοιχων προσφορών (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού), αλλά και τον συνεχή έλεγχο των επιμέρους τμημάτων του οκονομικού προϋπολογισμού του έργου. Επίσης ο συντονισμός των εμπλεκομένων μερών, με ταυτόχρονη τήρηση των χρονικών και ποιοτικών κριτηρίων, είναι ζωτικής σημασίας, αφού από αυτόν εξαρτάται η επιτυχία του τελικού στόχου.