Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 Εκτύπωση E-mail

Το ISO 9001:2015 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων, το οποίο προσφέρει τα εργαλεία σε κάθε επιχείρηση ώστε να μπορεί να διαβεβαιώσει κάθε ενδιαφερόμενο (πελάτες,συνεργάτες, προμηθευτές κλπ) ότι ικανοποιεί συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια σχετικά με το προϊόν που παράγει ή την υπηρεσία που προσφέρει και ότι λαμβάνει μέτρα για την συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο ISO 9001 απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ISO 9001:2015 είναι η αναγνωρισιμότητά του από το καταναλωτικό κοινό, καθώς και η σαφής βελτίωση τόσο της εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης, όσο και των σχέσεων με τους πελάτες - προμηθευτές της. Επειδή σαφές χαρακτηριστικό του προτύπου είναι ότι θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις, αλλά δεν αναφέρει τον τρόπο που αυτές θα ικανοποιηθούν, παρατηρείται πολυμορφία στον τρόπο που κάθε επιχείρηση επιτυγχάνει να πιστοποιηθεί και να κάνει λειτουργικό και πρακτικό το σύστημα αυτό.

Για μια σύγχρονη επιχείρηση που θέλει να μείνει εντός του ανταγωνισμού και να αποκτήσει εργαλεία οργάνωσης και βελτίωσης, η εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, είναι μονόδρομος.