Θέλω πληροφορίες για να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Εκτύπωση

Οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς σε συνδυασμό με τις οικονομικές συγκυρίες της εποχής, απαιτούν προσεκτικά βήματα κατά την ίδρυση ή επέκταση/ εκσυγχρονισμό μιας επιχείρησης που χειρίζεται τρόφιμα. Μια επένδυση, από την σύλληψή της ως επιχειρηματική ιδέα, μέχρι και την αποτελεσματική εφαρμογή της, θα πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο που υπαγορεύει ο σωστός λειτουργικός σχεδιασμός της. Τα στάδια του συγκεκριμένου σχεδιασμού και η ορθή Οικονομοτεχνική Μελέτη (Business Plan), μπορούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια την βιωσιμότητα ή μή μιας επένδυσης.

Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος συνήθως δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Όμως, σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης παρουσιάζονται είτε μέσω πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ), είτε μέσω κρατικών πόρων (Αναπτυξιακός Νόμος). Βέβαια η Διοίκηση μιας επιχείρησης, προκειμένου να υποβάλει με αξιώσεις έναν φάκελο υποψηφιότητας επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα την επιλογή συνεργάτη για την μελέτη, σύνταξη και παρακολούθηση αυτού, αφού οι διαδικασίες αυτές απαιτούν προσεκτικά βήματα και μεγάλη εμπειρία.

Εφ’ όσον κριθεί βιώσιμη μια επιχειρηματική επενδυτική ιδέα, το έργο περνάει στο στάδιο της κύριας μελέτης σχεδιασμού. Βασιζόμενη στα δεδομένα που προέκυψαν κατά την προκαταρκτική φάση σχεδιασμού, η ομάδα συντονισμού αποτυπώνει την τελική πρότασή της και αφού έχουν εξασφαλιστεί οι τρόποι χρηματοδότησης, προχωράει στην υλοποίηση του έργου (κατασκευαστικά, αγορά & εγκατάσταση εξοπλισμού, υποστηρικτικές υποδομές, μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Ποιότητας). Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη του τελικού στόχου είναι η επιτυχής επίβλεψη, με την οποία διασφαλίζονται τα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά κριτήρια που έχουν τεθεί από την ίδια την επιχείρηση. Σε επίπεδο αδειοδότησης, το πλαίσιο που διέπει αυτήν είναι πολύπλοκο και αποτελείται από μια σειρά νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, οπότε και οι διαδικασίες είναι πολυάριθμες αφού εμπλέκονται αρκετοί δημόσιοι φορείς. Ο σωστός συνεργάτης σε αυτήν την διαδικασία είναι απολύτως απαραίτητος, γιατί πολύ συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις, σημαντικά επιζήμιες για το σύνολο της επένδυσης.

Καθίσταται ξεκάθαρο λοιπόν ότι η υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, από τα αρχικά της στάδια μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωσή της, θα πρέπει να πληροί  συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να τηρεί ένα αυστηρό πλάνο και  να εκπληρώνει ρεαλιστικούς στόχους. H food:grade και οι συνεργάτες της, με όπλο  την πολυετή εμπειρία,αλλά και  την συνεχή εξέλιξη των μεθόδων επιστημονικής εργασίας, εγγυώνται  μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση για την επίτευξη ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου.