Το πρότυπο Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000 και η σχέση του με το HACCP Εκτύπωση E-mail

Το ISO 22000 αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), που επιτρέπει τον έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων συνδυάζοντας:

  • τις απαιτήσεις του HACCP (όπως αυτές υπαγορεύονται από τoν Codex Alimentarius),
  • τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRP’s και OPRP’s)
  • τις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης του ίδιου του προτύπου

 

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι το σύστημα HACCP είναι απλά ένα κομμάτι του ΣΔΑΤ ISO 22000 και όχι, όπως συχνά αναφέρεται, η «συνέχεια» του HACCP. Οι επιπλέον απαιτήσεις που προκύπτουν σε σχέση με το αντίστοιχο πρότυπο του ΕΛΟΤ (1416 - HACCP) είναι κυρίως:

  • η εισαγωγή της λογικής των προαπαιτούμενων
  • η συμβατότητα με το πρότυπο διαχείρισης ISO 9001 και άρα η επέκταση του πεδίου εφαρμογής
  • η διαχείριση των πόρων
  • η εξωτερική επικοινωνία (προμηθευτές - επιχείρηση - πελάτες - Αρχές)
  • η αναγνώριση, τεκμηρίωση και κατηγοριοποίηση εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι το πρότυπο εστιάζει στην ασφάλεια του τροφίμου με συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης συνδυάζοντας τα προαπαιτούμενα και το σχέδιο HACCP, ενώ σαν σύστημα βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

 

ISO 22000, Προαπαιτούμενα Προγράμματα και HACCP