Ποιό είναι το πραγματικό κόστος εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων; Εκτύπωση E-mail

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου και πρόληψης σε όλη την αλυσίδα χειρισμού των τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία) αποτελεί, εκτός από νομοθετική απαίτηση, απαίτηση της ίδιας της αγοράς των τροφίμων. Ιδιαίτερα οι αλυσίδες super market και οι εξαγωγείς είναι αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΔΑΤ όπως το ISO 22000 και η συμμόρφωση με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius, από τους προμηθευτές τους.

 
Ποιά είναι τα βήματα εγκατάστασης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων; Εκτύπωση E-mail

Τα βήματα που ακολουθούνται για την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων είναι τα εξής (συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης, η οποία είναι βάσει νόμου προαιρετική):

1.Στάδιο αρχικής αξιολόγησης της επιχείρησης

Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται επιτόπια αξιολόγηση των χώρων και του τρόπου λειτουργίας, σε σχέση με τους κανόνες που διέπουν τις αρχές της  Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής (GMP’s & GHP’s), καθώς και σε σύγκριση με τις απαιτήσεις του προτύπου. Κατόπιν, συντάσσεται και αποστέλλεται έκθεση αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και η επιτευχθείσα βαθμολογία σε ποσοστό επί τοις εκατό (με το ποσοστό 100% να αντιπροσωπεύει την επιτυχή πιστοποίηση).

 
Τι αναφέρει η νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Τροφίμων για την απόσυρση και ανάκληση προϊόντων από την αγορά; Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα υπάρχουν οι εξής απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων σχετικά με θέματα απόσυρσης και ανάκλησης προϊόντων τους από την αγορά:

 
Τι και ποία είναι τα αλλεργιογόνα συστατικά στα τρόφιμα; Εκτύπωση E-mail

Από την 25η Νοεμβρίου 2005 είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην επισήμανση (ετικέτα) των προσυσκευασμένων τροφίμων η παρουσία τυχόν αλλεργιογόνων συστατικών, ενώ μέσα στο 2016 (Δεκέμβριος) η υποχρέωση αυτή αφορά πλέον και σε τρόφιμα τα οποία διατίθενται εκτός συσκευασίας (αρτοποιεία, catering, εστιατόρια, κτλ.). Η αναγραφή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα άτομα που παρυσιάζουν αλλεργική αντίδραση ή δυσανεξία σε κάποιο συστατικό να μπορούν να ταυτοποιήσουν με ευκολία την παρουσία αυτού στο τρόφιμο.

Τα  αλλεργιογόνα συστατικά, που υποχρεωτικά επισημαίνονται στα τρόφιμα, είναι τα εξής:

 
Ποιά τα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση ενός ΣΔΑΤ; Εκτύπωση E-mail

Θα μπορούσε κανείς να διαχωρίσει τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σε δύο βασικά επίπεδα: i) σε αυτό της έμμεσης επιρροής στην διεθνή και εγχώρια αγορά και ii) σε αυτό της άμεσης βελτίωσης λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης. Πιο αναλυτικά τα πλεονεκτήματα είναι:

 
Ποία η σημασία της Επιτόπιας Διαγνωστικής Μελέτης & της Έκθεσης Αξιολόγησης; Εκτύπωση E-mail

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα εγκατάστασης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων είναι το Στάδιο αρχικής αξιολόγησης της επιχείρησης. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται επιτόπια αξιολόγηση των χώρων και του τρόπου λειτουργίας και στην συνέχεια συντάσσεται και παραδίδεται η Έκθεση Αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Με αυτήν την διαδικασία, η Διεύθυνση της επιχείρησης είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και η συντήρηση αυτού, αφού, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στα κτιριακά και τον εξοπλισμό των χώρων, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης μέρους της λειτουργίας μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου.

 
Τι είναι και πως μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας το σύστημα RASFF; Εκτύπωση E-mail

Τι είναι το σύστημα RASFF;

Το σύστημα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ή Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές προέκυψε από την ανάγκη των αρμόδιων αρχών ελέγχου των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα. Το σύστημα RASFF βοηθάει τα κράτη μέλη   να δράσουν πιο άμεσα και οργανωμένα απέναντι σε έναν κίνδυνο για την δημόσια υγεία που προέρχεται από τροφές ή ζωοτροφές.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>