Ποιές οι προϋποθέσεις για να πιστοποιήσω την επιχείρησή μου κατά ISO 22000; Εκτύπωση E-mail

Για να μπορέσει μια εταιρία που χειρίζεται τρόφιμα να λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής ενδεικτικές προϋποθέσεις:

  • Εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής τόσο σε επίπεδο λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο εγκαταστάσεων
  • Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν ειδικό Βιβλιάριο Υγείας το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Νομαρχία
  • Θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα απεντομώσεων - μυοκτονιών στους χώρους της εταιρίας
  • Θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα καθαρισμού των χώρων της μονάδας
  • Θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας

Οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι γενικές και αφορούν το σύνολο των εταιριών τροφίμων. Αν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχει μια σωστή βάση για την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000. Δεν σημαίνει όμως ότι μια εταιρία που δεν εφαρμόζει τα παραπάνω δεν μπορεί να πιστοποιηθεί. Στόχος του συμβούλου σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρίας είναι να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις.