Τι αξιολογείται κατά την διαδικασία πιστοποίησης μιας επιχείρησης; Εκτύπωση E-mail

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης και τελικά πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μιας επιχείρησης Τροφίμων, μέσω διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης, αναφέρονται παρακάτω κάποια (ενδεικτικά) βασικά κριτήρια ελέγχου

  • Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας
  • Αλλες άδειες που απαιτούνται
  • Οργανωτική Δομή/ Οργανόγραμμα
  • Πολιτική Ποιότητας
  • Εγχειρίδιο Ποιότητας
  • Διεργασίες
  • Στόχοι Ποιότητας
  • Διαδικασίες και Οδηγίες
  • Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. Σχετική Νομοθεσία)
  • Αρχεία