Ποία η σημασία της Επιτόπιας Διαγνωστικής Μελέτης & της Έκθεσης Αξιολόγησης; Εκτύπωση E-mail

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα εγκατάστασης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων είναι το Στάδιο αρχικής αξιολόγησης της επιχείρησης. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται επιτόπια αξιολόγηση των χώρων και του τρόπου λειτουργίας και στην συνέχεια συντάσσεται και παραδίδεται η Έκθεση Αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Με αυτήν την διαδικασία, η Διεύθυνση της επιχείρησης είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και η συντήρηση αυτού, αφού, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στα κτιριακά και τον εξοπλισμό των χώρων, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης μέρους της λειτουργίας μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου.

Η food:grade έχει συντάξει και χρησιμοποιεί μια πρότυπο Διαγνωστική Μελέτη (με την μορφή checklist), η οποία περιλαμβάνει τις απαραίτητες αρχές και διαδικασίες που διέπουν τις αρχές του HACCP, τις απαιτήσεις των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP), καθώς και τις απαιτήσεις των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Διαγνωστική Μελέτη παραμετροποιείται ανάλογα με το προς εγκατάσταση, Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων και τα αντίστοιχα Προαπαιτούμενα (PRP’s) και Προαπαιτούμενα Προγράμματα (oPRP’s) που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης.

Βάσει των ευρημάτων της Επιτόπιας Διαγνωστικής Μελέτης, ακολουθεί αξιολόγηση αυτών και κατόπιν παραδίδεται στην επιχείρηση η Έκθεση Αξιολόγησης, βάσει της οποίας η επιχείρησή σας γνωρίζει τις ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιήσει πριν από την πιστοποίησή της.

Η food:grade καλύπτει όλη τη διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης της επιχείρησης (Επιτόπια Διαγνωστική Μελέτη & Έκθεση Αξιολόγησης) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και δέσμευση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε άμεσα την αρχική αξιολόγηση της επιχείρησής σας, ώστε να γνωρίζετε τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από την διαδικασία εγκατάστασης ενός Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων.

Ένα δείγμα της Διαγνωστικής Μελέτης είναι το εξής:

food:grade checklist sample