Τι είναι και πως μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας το σύστημα RASFF; Εκτύπωση E-mail

Τι είναι το σύστημα RASFF;

Το σύστημα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ή Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές προέκυψε από την ανάγκη των αρμόδιων αρχών ελέγχου των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα. Το σύστημα RASFF βοηθάει τα κράτη μέλη   να δράσουν πιο άμεσα και οργανωμένα απέναντι σε έναν κίνδυνο για την δημόσια υγεία που προέρχεται από τροφές ή ζωοτροφές.

 
Ποία η διαφορά επαλήθευσης, επικύρωσης και παρακολούθησης; Εκτύπωση E-mail

Όπως αναφέρει και η Επιτροπή του Codex Alimentarius υπάρχει συχνά σύγχυση μεταξύ των εννοιών της επικύρωσης, της παρακολούθησης και της επαλήθευσης. Η επικύρωση των προληπτικών μέτρων ελέγχου σε ένα Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων είναι διαφορετική διεργασία από την παρακολούθηση και την επαλήθευση. Η παρακολούθηση και η επαλήθευση λαμβάνουν χώρα αφότου έχουν εφαρμοστεί τα επικυρωμένα προληπτικά μέτρα ελέγχου και είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν εάν τα μέτρα αυτά όντως εφαρμόζονται και για να καταδείξουν ότι λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

 
Τι αξιολογείται κατά την διαδικασία πιστοποίησης μιας επιχείρησης; Εκτύπωση E-mail

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης και τελικά πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μιας επιχείρησης Τροφίμων, μέσω διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης, αναφέρονται παρακάτω κάποια (ενδεικτικά) βασικά κριτήρια ελέγχου

 • Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας
 • Αλλες άδειες που απαιτούνται
 • Οργανωτική Δομή/ Οργανόγραμμα
 • Πολιτική Ποιότητας
 • Εγχειρίδιο Ποιότητας
 • Διεργασίες
 • Στόχοι Ποιότητας
 • Διαδικασίες και Οδηγίες
 • Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. Σχετική Νομοθεσία)
 • Αρχεία

 
Υπάρχει διαφορά μεταξύ ISO 9001 και ISO 22000; Εκτύπωση E-mail

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας, ενώ αντίθετα, το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις εταιρίες που χειρίζονται τρόφιμα ή υλικά που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα (π.χ παραγωγή πλαστικών φιλμ συσκευασίας τροφίμων κ.α.), καθώς και σε ζωοτροφές.

 
Ποιές οι προϋποθέσεις για να πιστοποιήσω την επιχείρησή μου κατά ISO 22000; Εκτύπωση E-mail

Για να μπορέσει μια εταιρία που χειρίζεται τρόφιμα να λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής ενδεικτικές προϋποθέσεις:

 • Εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής τόσο σε επίπεδο λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο εγκαταστάσεων
 • Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν ειδικό Βιβλιάριο Υγείας το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Νομαρχία
 • Θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα απεντομώσεων - μυοκτονιών στους χώρους της εταιρίας
 
Τι είναι προαπαιτούμενα προγράμματα, λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα και κρίσιμα σημεία ελέγχου; Εκτύπωση E-mail

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα (Prerequisite Programs - PRP’s) χαρακτηρίζονται σαν οι βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, για το χειρισμό και την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Τα PRP’s αφορούν ουσιαστικά την υποδομή της επιχείρησης που απαιτείται κατ’ ελάχιστο, προκειμένου αυτή να  παράγει ασφαλή τρόφιμα και σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα εξής:

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>