Ποία η διαφορά επαλήθευσης, επικύρωσης και παρακολούθησης; Εκτύπωση E-mail

Όπως αναφέρει και η Επιτροπή του Codex Alimentarius υπάρχει συχνά σύγχυση μεταξύ των εννοιών της επικύρωσης, της παρακολούθησης και της επαλήθευσης. Η επικύρωση των προληπτικών μέτρων ελέγχου σε ένα Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων είναι διαφορετική διεργασία από την παρακολούθηση και την επαλήθευση. Η παρακολούθηση και η επαλήθευση λαμβάνουν χώρα αφότου έχουν εφαρμοστεί τα επικυρωμένα προληπτικά μέτρα ελέγχου και είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν εάν τα μέτρα αυτά όντως εφαρμόζονται και για να καταδείξουν ότι λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

 
Τι αξιολογείται κατά την διαδικασία πιστοποίησης μιας επιχείρησης; Εκτύπωση E-mail

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης και τελικά πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μιας επιχείρησης Τροφίμων, μέσω διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης, αναφέρονται παρακάτω κάποια (ενδεικτικά) βασικά κριτήρια ελέγχου

  • Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας
  • Αλλες άδειες που απαιτούνται
  • Οργανωτική Δομή/ Οργανόγραμμα
  • Πολιτική Ποιότητας
  • Εγχειρίδιο Ποιότητας
  • Διεργασίες
  • Στόχοι Ποιότητας
  • Διαδικασίες και Οδηγίες
  • Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. Σχετική Νομοθεσία)
  • Αρχεία

 
Υπάρχει διαφορά μεταξύ ISO 9001 και ISO 22000; Εκτύπωση E-mail

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας, ενώ αντίθετα, το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις εταιρίες που χειρίζονται τρόφιμα ή υλικά που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα (π.χ παραγωγή πλαστικών φιλμ συσκευασίας τροφίμων κ.α.), καθώς και σε ζωοτροφές.

 
Τι είναι προαπαιτούμενα προγράμματα, λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα και κρίσιμα σημεία ελέγχου; Εκτύπωση E-mail

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα (Prerequisite Programs - PRP’s) χαρακτηρίζονται σαν οι βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, για το χειρισμό και την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Τα PRP’s αφορούν ουσιαστικά την υποδομή της επιχείρησης που απαιτείται κατ’ ελάχιστο, προκειμένου αυτή να  παράγει ασφαλή τρόφιμα και σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα εξής:

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>