Μελέτες HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius Εκτύπωση E-mail

O Codex Alimentarius είναι μια επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εκδίδει διεθνή πρότυπα για τα τρόφιμα. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η προστασία της υγείας του καταναλωτή και η διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στην εμπορία των τροφίμων. Η επιτροπή του Codex Alimentarius έχει συντάξει ορισμένα βασικά κείμενα (σαν αρχές) που περιλαμβάνουν τον Διεθνή Κώδικα Πρακτικής για τις Γενικές Αρχές της Υγιεινής των Τροφίμων και τις αρχές του HACCP.

To HACCP σε γενικές γραμμές είναι ένα δυναμικό σύστημα που εντοπίζει τους κινδύνους(εδώ hazard) για ένα τρόφιμο, τα σημεία που μπορεί να εισαχθεί αυτός ο κίνδυνος στο τρόφιμο και στην συνέχεια παρακολουθεί αυτά τα σημεία βάσει συγκεκριμένων ορίων και ειδοποιεί τον υπεύθυνο παρακολούθησης όταν εμφανίζεται κάποιος τέτοιος κίνδυνος ώστε να λάβει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπισή του.

Είναι δυνατή η σύνταξη σχετικής μελέτης και πιστοποίησης της επάρκειας μιας επιχείρησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τα βασικά κείμενα του Codex Alimentarius. Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να επιβεβαιώσει ότι εφαρμόζει ένα σύστημα βασισμένο στο HACCP. Εμπορικά και ουσιαστικά, η επιλογή αυτή υπολείπεται της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 καθώς καλύπτει μόνο βασικά σημεία της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά συνίσταται ως πρώτο βήμα για επιχειρήσεις με ελλείψεις σε θέματα υγιεινής που θέλουν να βελτιωθούν.