Τι είναι η ιχνηλασιμότητα; Εκτύπωση

Από την 1/1/2005 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όλες οι εταιρίες που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά σύστημα ιχνηλασιμότητας. Ιχνηλασιμότητα στη Βιομηχανία των τροφίμων  είναι η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών και ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους.

Οι πρόσφατες κρίσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων απέδειξαν ότι ο προσδιορισμός της προέλευσης των ζωοτροφών και των τροφίμων έχει πρωτεύουσα σημασία για την προστασία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η ιχνηλασιμότητα διευκολύνει την απόσυρση των τροφίμων και επιτρέπει την ακριβή ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους. Η ιχνηλασιμότητα δεν εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά αποτελεί εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια των τροφίμων.

Ένα χρήσιμο πρότυπο για την εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας στον κλάδο των τροφίμων και των ζωοτροφών είναι το ISO 22005:2007

Στόχος της ιχνηλασιμότητας είναι να εξασφαλίσει την εκτέλεση αποσύρσεων ή ανακλήσεων, με ακρίβεια και συγκεκριμένους στόχους, την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ελεγκτικές αρχές και την αποφυγή γενικότερης διατάραξης του εμπορίου. Η απαίτηση για ιχνηλασιμότητα βασίζεται στην αρχή "ένα βήμα πίσω - ένα βήμα μπροστά" σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει:

  • να διαθέτουν ένα σύστημα το οποίο θα τους επιτρέπει να εξακριβώνουν ποιος(-οι) είναι ο(οι) άμεσος (-οι) πελάτης (-ες) των προϊόντων τους
  • να είναι σε θέση να συνδέουν προμηθευτές με τελικά προϊόντα (ποιά προϊόντα προέρχονται από ποιούς προμηθευτές)
  • να είναι σε θέση να συνδέουν πελάτες με τελικά προϊόντα (ποιοί πελάτες προμηθεύτηκαν ποιά προϊόντα, εκτός από την περίπτωση που οι άμεσοι πελάτες είναι οι καταναλωτές του προϊόντος)

Εφαρμόζοντας σύστημα ιχνηλασιμότητας στην επιχείρησή σας εκτός από την ικανοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων, εφαρμόζετε ένα σύστημα πρόληψης μέσω της ανάκλησης των προϊόντων που τυχόν παρουσιάζουν πρόβλημα, προφυλάσσοντας σας από δυσάρεστες καταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.