Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις Εκτύπωση

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων είναι πολύπολοκο και αποτελείται από Κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνική νομοθεσία και κατευθυντήριες οδηγίες. Για μια σύγχρονη επιχείρηση τροφίμων η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις είναι μονόδρομος αλλά και χρονοβόρος διαδικασία. Τα στελέχη μας μπορούν να σας πληροφορήσουν υπεύθυνα για τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την δική σας επιχείρηση και να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την τήρησή τους.