Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Ποιά τα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση συστήματος ISO 9001; Εκτύπωση E-mail

Εάν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 υλοποιηθεί με επιτυχία σε μια επιχείρηση, τότε θα υπάρξουν σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για το περιβάλλον που σχετίζεται με αυτή (πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές, κοινωνία). Τα πλεονεκτήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς τρόπους, αλλά βάσει των οφελουμένων εμπλεκόμενων πλευρών μπορούμε να ισχυριστούμε τα εξής:

 
Σε ποία σημεία εστιάζει το πρότυπο ISO 9001:2015; Εκτύπωση E-mail

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας. Το πρότυπο εστιάζει σε πέντε διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι συνδυάζονται ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή τα παραγόμενα προϊόντα μιας επιχείρησης, σε σταθερή βάση, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας. Επιπλεόν, οι τομείς αυτοί αποτελούν εργαλεία για την συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Οι τομείς στους οποίους εστιάζει το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 είναι οι εξής: