Σφάλμα
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
Ποιά τα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση συστήματος ISO 9001; Εκτύπωση E-mail

Εάν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 υλοποιηθεί με επιτυχία σε μια επιχείρηση, τότε θα υπάρξουν σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για το περιβάλλον που σχετίζεται με αυτή (πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές, κοινωνία). Τα πλεονεκτήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς τρόπους, αλλά βάσει των οφελουμένων εμπλεκόμενων πλευρών μπορούμε να ισχυριστούμε τα εξής:

Οι πελάτες και οι καταναλωτές θα λάβουν υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία:

 • ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα
 • είναι αξιόπιστα
 • έχουν μέγιστη διαθεσιμότητα
 • έχουν αυξημένο χρόνο διατήρησης

 

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης θα ωφεληθούν από:

 • καλύτερες συνθήκες εργασίας
 • μεγαλύτερη ικανοποίηση για την δουλεία τους
 • αυξημένα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας
 • αυξημένη σταθερότητα στο εργασικό περιβάλλον
 • τόνωση του ηθικού

 

Οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές της επιχείρησης θα ωφεληθούν από:

 • την αύξηση της απόδοσης της επένδυσής τους
 • την βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων
 • την αύξηση του μεριδίου της αγοράς
 • την αύξηση της κερδοφορίας

 

Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές θα ωφεληθούν από:

 • τη σταθερότητα
 • την ανάπτυξη
 • την συνεργατικότητα και την αμοιβαία κατανόηση

 

Τέλος, η κοινωνία θα επωφεληθεί συνολικά από:

 • την τήρηση των νομοθετικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων
 • την αυξημένη υγιεινή και ασφάλεια
 • την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

πηγή: www.iso.org