Σφάλμα
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Σε ποία σημεία εστιάζει το πρότυπο ISO 9001:2015; Εκτύπωση E-mail

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας. Το πρότυπο εστιάζει σε πέντε διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι συνδυάζονται ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή τα παραγόμενα προϊόντα μιας επιχείρησης, σε σταθερή βάση, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας. Επιπλεόν, οι τομείς αυτοί αποτελούν εργαλεία για την συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Οι τομείς στους οποίους εστιάζει το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 είναι οι εξής:

  • Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας
  • Ευθύνη της Διοίκησης
  • Διαχείριση πόρων
  • Υλοποίηση προϊόντος (ή υπηρεσίας)
  • Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

Στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αναφέρεται το γενικό πλαίσιο πάνω στο οποίο λειτουργεί το ISO 9001, ενώ στη ευθύνη της διοίκησης περιγράφονται οι απαιτήσεις που αφορούν την διοίκηση και το τρόπο που έμπρακτα και ουσιαστικά θα υποστηρίξει την εγκατάσταση του συστήματος. Ένα σημαντικό κομμάτι κάθε επιχείρησης είναι οι πόροι (υλικοί και ανθρώπινοι) και επομένως η διαχείρισή τους παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ποιότητα των τελικών προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, και οι ενέργειες που λαμβάνει κάθε επιχείρηση προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τα προϊόντα της και οι οποίες περιγράφονται στον τομέα "υλοποίηση προϊόντος" είναι εξίσου σημαντικές. Τέλος, καίριο χαρακτηριστικό του ISO 9001 είναι η συνεχής βελτίωση τόσο της επιχείρησης, όσο και του ίδιου του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, αλλά και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της. Οι σχετικές απαιτήσεις αναφέρονται στον τελευταίο τομέα "μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση".