Σφάλμα
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
Τρόποι μείωσης των κινδύνων κατά την αποθήκευση υλικών και προϊόντων Εκτύπωση E-mail

Σημαντικά σημεία σχετικά με τη σωστή αποθήκευση και συντήρηση των υλικών και των προϊόντων σε μια βιομηχανία τροφίμων και τη μείωση των σχετικών κινδύνων. Για να μειώσετε τους πιθανούς κινδύνους για την επιχείρησή σας κατά την διάρκεια της αποθήκευσης είτε πρώτων και βοηθητικών υλών, είτε ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων μπορείτε να προσέξετε τα εξής:

 • σημαδέψετε όλες τις εξόδους των εγκατστάσεων
 • διατηρείστε τις εξόδους ελεύθερες εμποδίων για να μειώσετε τυχόν κινδύνους σε περιπτώσεις πυρκαγιάς
 • οργανώστε τις αποθήκες σας και εφαρμόστε διαδικασίες έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησής σας να μπορούν να μεταφέρουν, φορτώνουν και ξεφορτώνουν υλικά και προϊόντα με ασφάλεια
 • αποθηκεύστε εύφλεκτα υλικά μακριά από κάθε πηγή που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη (π.χ. μηχανήματα υψηλών θερμοκρασιών, ηλεκτρικές καλωδιώσεις κλπ)
 • αποθηκεύστε επικίνδυνες ουσίες, όπως τα χημικά, σε ειδικούς χώρους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των οδηγιών του κατασκευαστή τους
 • τοποθετήστε ειδικά προστατευτικά για να προφυλάξετε ευπαθή σημεία από τυχόν συγκρούσεις με τα μεταφορικά μέσα (φορτηγά, ανυψωτικά κλπ)
 • καθαρίστε τυχόν διαρροές άμεσα για να μειώστε κινδύνους από γλυστρίματα, πτώσεις και μόλυνση
 • διασφαλίστε ότι έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση διαρροών για το είδος και την ποσότητα των υλικών και προϊόντων που αποθηκεύετε
 • αποθηκεύετε τα υγρά μακριά από αποχετεύσεις έτσι ώστε να αποφευχθούν περιστατικά επιμόλυνσης του επεδάφους
 • ελέγχετε σε τακτική βάση τη στατικότητα και την κατάσταση των αποθηκευτικών μέσων (ράφια, παλέτες κλπ)
 • εξοπλίστε το προσωπικό της επιχείρησής σας με προστετευτικό ρουχισμό και μέσα για τις ανάγκες της αποθήκευσης ή μεταφοράς υλικών και προϊόντων
 • εκπαιδεύστε το προσωπικό σας για την αναγκαιότητα και για τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού
 • διατηρείστε τις ποσότητες υλικών και ετοίμων προϊόντων που βρίσκονται εντός του χώρου παραγωγής, στο ελάχιστο
 • επιστρέψτε στους αποθηκευτικούς χώρους ό,τι υλικό δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγική διαδικασία – μην το αφήνετε στον χώρο παραγωγής για μελλοντική χρήση
 • διαχωρίστε πλήρως την αποθήκευση υλικών που θα μπορούσαν να επιμολύνουν άλλα υλικά ή τελικά προϊόντα, καθώς και τα υλικά που είναι εν δυνάμει επικίνδυνα εφόσον αποθηκευτούν μαζί (π.χ. χημικά καθαρισμού και τρόφιμα)