Σφάλμα
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory
Επιλογή πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων Εκτύπωση E-mail

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων πολλές φορές βρίσκονται σε θέση να αναπτύξουν νέα προϊόντα για την διάθεσή τους στην αγορά. Η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων πηγάζει από επιχειρηματικές ανάγκες ανανέωσης, ικανοποίησης απαιτήσεων πελατών, υπολογισμού των τάσεων της αγοράς κλπ. Σε πολλές από αυτές τις  περιπτώσεις η επιχείρηση θα πρέπει να αγοράσει μια σειρά πρώτων (ή/και βοηθητικών) υλών από κάποιο νέο ή υφιστάμενο προμηθευτή. Είναι προφανής η σημασία της επιλογής του σωστού προμηθευτή και πρώτης ύλης, τόσο σε θέμα ποιότητας του τελικού προϊόντος, όσο και σε θέμα ασφάλειας και υγιεινής.

Αρχικά θα πρέπει να διερευνηθεί η αγορά για τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη που θέλουμε. Για να εντοπίσουμε τους προμηθευτές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πηγές όπως:

 • Υπάρχουσες συνεργασίες με προμηθευτές πρώτων υλών
 • Επαφές από εμπορικές εκθέσεις του κλάδου των τροφίμων
 • Συνεργασία με επαγγελματικούς και κλαδικούς φορείς
 • Το διαδίκτυο
 • Κλαδικά περιοδικά και αντίστοιχες πύλες ενημέρωσης
 • Συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

Αφού εντοπιστούν οι προμηθευτές που εμπορεύονται την επιθυμητή πρώτη ύλη, θα πρέπει να επιλεχθούν οι κατάλληλοι για συνεργασία. Επομένως, είναι κομβικής σημασίας τα κριτήρια που θα πρέπει η επιχείρησή σας να θέσει, ώστε να διασφαλίζονται οι στόχοι της ποιότητας και της υγιεινής. Τα κριτήρια διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και συνδέονται στενά με θέματα και υποδομές ανάπτυξης προϊόντων, ποιοτικού ελέγχου, εγκαταστάσεων, πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει η συσκευασία της πρώτης ύλης να μπορεί να χειριστεί εύκολα στο εργοστάσιο (μέγεθος συσκευασίας, παλέτες μεταφοράς, αντλίες κλπ). Επομένως, σημαντικά κριτήρια είναι η ευκολία χειρισμού, η ελαχιστοποίηση τυχόν επιμολύνσεων που οφείλονται στη συσκευασία, η ελαχιστοποίηση των απορριμάτων από τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και των υπολειμμάτων της πρώτης ύλης σε αυτές. Επιπρόσθετα, το τμήμα ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να ορίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ελέγχονται κατά την παραλαβή των πρώτων υλών και τα όρια που θα πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Τέλος, το τμήμα προμηθειών της εταιρείας θα πρέπει να ορίσει το εύρος του κόστους που θα πρέπει να έχει η πρώτη ύλη, ώστε να εξυπηρετείται η οικονομική πολιτική και το κόστος του τελικού προϊόντος να είναι το επιθυμητό.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αξιολογηθεί ο προμηθευτής της πρώτης ύλης. Ένας προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει αποδείξεις ότι παραδίδει ασφαλή προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της εμπειρίας του(έτη δραστηριοποίησης στον συγκεκριμένο χώρο), της οικονομικής σταθερότητας, τις γνώμες πελατών, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας των προϊόντων και τα αποτελέσματα εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων. Για την επιβεβαίωση των παραπάνω θεωρείται επιβεβλημένη η απευθείας επικοινωνία με ορισμένους πελάτες του προμηθευτή ώστε να υπάρξει μια επιβεβαίωση για θέματα όπως η υπευθυνότητα, η εταιρική πολιτική, η ποιότητα των προϊόντων και η ικανότητα παράδοσής τους. Επιθυμητή είναι και η δυνατότητα επιτόπιας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του προμηθευτή ως προς την τήρηση των Κανόνων Ορθής Υγιεινής και Βιομηχανικής Πρακτικής.

Ο προμηθευτής των πρώτων υλών θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα εξής στοιχεία για την απόδειξη της ικανότητάς του να προσφέρει ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα:

 • Άδεια λειτουργίας
 • Μια υπογεγραμμένη δήλωση(DoC) ότι τα παρεχόμενα προϊόντα είναι ασφαλή και χωρίς αλλοιώσεις
 • Ένα αντίγραφο της πιο πρόσφατης εξωτερικής επιθεώρησης(ανεξάρτητου Φορέα) που αφορά την Ασφάλεια των προϊόντων
 • Ένα αντίγραφο του σχεδίου HACCP ή μια υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούν το σχέδιο HACCP  μαζί με μια λίστα των CCPs & oPRPs που έχουν αναγνωριστεί
 • Τα Φύλλα Ασφάλειας Προϊόντος (SDS) για τα χημικά συστατικά
 • Πληροφορίες επικοινωνίας για τους υπεύθυνους της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και ανάκλησης αυτών, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης
 • Το φύλλο των προδιαγραφών(TDS, DS,DoC etc.)  της πρώτης ύλης το οποίο θα περιλαμβάνει:
  • Τα συστατικά της πρώτης ύλης, με ιδιαίτερη αναφορά σε τυχόν αλλεργιογόνους παράγοντες
  • Τυχόν μικροβιολογικά όρια και μικροβιολογικές - φυσικοχημικές αναλύσεις συγκεκριμένων παρτίδων
  • Τα διατροφικά στοιχεία της πρώτης ύλης
  • Το χρόνο ζωής και τις συνθήκες αποθήκευσης της πρώτης ύλης
  • Πληροφορίες σχετικά με την συσκευασία
  • Πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και το τρόπο που μπορεί να προσδιοριστεί
  • Μια γενική περιγραφή του προϊόντος
  • Ειδικές πληροφορίες όπως το βάρος, ξηρό βάρος, χρώμα, χώρα προέλευσης, οδηγίες χρήσης κλπ

Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητά τους, με σαφείς παραπομπές σε τεχνικά πρότυπα (π.χ. ISO/TS), πρότυπα ασφάλειας τροφίμων (GFSI schemes, ISO, ETC.) και την κείμενη Νομοθεσία της ΕΕ ή της χώρας προέλευσης. Επίσης, είναι σημαντικό να ζητηθούν δείγματα από την πρώτη ύλη από όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Τα δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα παραγωγής, ώστε να σχηματιστεί στην πράξη μια αντικειμενική άποψη για την ποιότητα της πρώτης ύλης.

Εξετάζοντας όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια θα πρέπει να επιλεχθεί ο πλέον κατάλληλος προμηθευτής για την πρώτη ύλη που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, καθώς και μια εναλλακτική λύση. Με την παραλαβή της πρώτης παρτίδας από τον επιλεγέντα προμηθευτή πρώτων υλών, θα πρέπει υποχρεωτικά να επαληθευτεί η σύσταση και η ποιότητα του προϊόντος μέσω μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε διαπιστευμένο  εργαστήριο. Εφόσον όλοι οι έλεγχοι έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα, τότε ο προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστος. Βέβαια ο προμηθευτής θα πρέπει να ελέγχεται για την επάρκειά του σε ετήσια τουλάχιστον βάση.

Είναι προφανές ότι η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή πρώτων υλών είναι μια απαιτητική και χρονοβόρος διαδικασία, η σημασία της όμως είναι μεγάλη. Το τελικό προϊόν της επιχείρησής σας εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των πρώτων υλών. Η food:grade αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Δημιουργία ερωτηματολογίων αξιολόγησης για αποστολή στους προμηθευτές, παραμετροποιημένο βάσει των απαιτήσεων της επιχείρησης
 • Μελέτη επιλογής κατάλληλων πρώτων υλών και προμηθευτών προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων (2nd-party auditing) σχετικών με την Ασφάλεια των Τροφίμων στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών σας (συμμόρφωση με αρχές Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής, τήρηση προγραμμάτων απεντομώσεων - μυοκτονίας/καθαρισμού - απολύμανσης, τήρηση κανόνων ιχνηλασιμότητας, τεκμηρίωση ΣΔΑΤ, έλεγχος εισερχομένων, εναρμόνιση με κείμενη Νομοθεσία, labeling, κλπ)
 • Διαμόρφωση προγράμματος ελέγχων κατά την παραλαβή των πρώτων υλών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.